Algemene zakenvoorwaarden

Algemene zakenvoorwaarden voor de verkoop van waren via de online shop van de firma Becton Dickinson Rowa Germany GmbH (Algemene zakenvoorwaarden voor webshop)

§ 1 Algemeen, geldigheid, clientèle

 

 1. Deze algemene zakenvoorwaarden zijn niet geldig voor consumenten, alleen voor ondernemers.
 2. Deze zakenvoorwaarden gelden uitsluitend; tegengestelde of van deze zakenvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de klant worden niet door BD Rowa aanvaard.
 3. De verkoop van onze producten gebeurt alleen aan ondernemers die in dNederland of België gevestigd zijn en die een leveringsadres in in Nederland of België aangeven.

§ 2 Registratie

 1. Ons shopaanbod is alleen bestemd voor ondernemers. Voordat een bestelling verzonden wordt moet u zich als klant bij ons registreren en moet u bewijzen dat u een ondernemer bent.
 2. De gebruiker krijgt een separate toegangsidentificatie plus wachtwoord. De gebruiker is verplicht deze identificatiegegevens geheim te houden en niet aan derden voor gebruik te geven. Indien de toegangsidentificatie en/of het wachtwoord verloren gaan, moet de gebruiker ons dit onmiddellijk melden en de gegevens laten blokkeren.

§ 3 Tot stand komen van het contract, productafbeeldingen in de shop

 1. De weergave van ons product- en dienstenassortiment in onze online shop is geen bindend wettelijk aanbod, maar is vrijblijvend.
 2. Door het feit dat de klant de bestelling in de online shop elektronisch naar ons stuurt en de bestelling ons bereikt, geeft de klant een bindend aanbod tot aankoop van de vermelde producten af. De klant is 1 dag aan dit aanbod gebonden.
 3. Wij bevestigen de klant de ontvangst van zijn bestelling onmiddellijk op elektronische wijze. Een contract voor de bestelde waren komt tot stand zodra wij de bestelling accepteren.

§ 4 Levering / leveringscapaciteit

 1. BD Rowa komt niet in verzuim met zijn levering wanneer een toeleverancier BD Rowa niet correct of niet tijdig bevoorraadt omwille van redenen waarvoor BD Rowa niet verantwoordelijk is, hoewel de toeleverancier overeenkomstig de met BD Rowa afgesloten vervangende overeenkomst  verplicht geweest zou zijn om dit te doen. BD Rowa zal redelijke inspanningen doen om de gevolgen voor de klant te milderen.
 2. De uitvoeringstermijn verlengt zich bij ontstaan van onvoorzienbare hindernissen, die buiten de wil van BD Rowa liggen, bijvoorbeeld bedrijfsstoringen, vertragingen in de levering van belangrijke materialen, indien dergelijke hindernissen aantoonbaar aanzienlijke invloed hebben op de levering van het object in kwestie, en wij daarvoor niet verantwoordelijk zijn. De uitvoeringstermijn verlengt zich voor de duur van dergelijke maatregelen en hindernissen. Voornoemde omstandigheden zijn evenmin de verantwoordelijkheid van BD Rowa wanneer ze tijdens een reeds bestaande vertraging ontstaan.
 3.  De verzending gebeurt altijd op risico van de klant.
 4. BD Rowa heeft recht om deelleveringen uit te voeren, op voorwaarde dat dit niet onredelijk is voor de klant, in het bijzonder wanneer de levering van de resterende bestelde waar verzekerd is en voor de klant hierdoor noch aanzienlijke meerwerken noch aanzienlijke bijkomende kosten ontstaan, behalve indien BD Rowa zich bereid verklaart om deze kosten te dragen. Elke deellevering kan apart gefactureerd worden.

§ 5 Betalingsvoorwaarden, betaling op voorhand, betalingsmiddelen

 1. Alle prijzen zijn exclusief btw en verzendingskosten.
 2. De overeengekomen prijs moet op voorhand betaald worden. Indien de klant over saldo op basis van webshop-vouchers beschikt, dan worden het saldo verrekend met de betalen prijs. Een gedeeltelijke en/of complete cash betaling van saldi op basis van webshop-vouchers is uitgesloten.

3.      Wij accepteren als betalingsmiddelen creditcard, Paypal, acceptgiro (alleen bij een afboekingsrekening in de Bondsrepubliek Duitsland), onmiddellijke overschrijving. Bij betaling per creditcard wordt de creditcardrekening belast wanneer de koopovereenkomst afgesloten wordt.

Wanneer u de gegevens van uw creditcard doorstuurt, vindt een autorisatie van de transactie plaats (belasting van de koopprijs). Met het tot stand komen van het contract en doorsturen van de gegevens van uw creditcard naar de creditcardprovider vindt een pre-autorisatie en reductie van het beschikbare bedrag van uw creditcardrekening plaats.

 1. De waren worden in Nederland en België vrij van verzendingskosten verzonden, indien het bedrag van de factuur meer dan 200 € netto bedraagt.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom op de geleverde waren tot de volledige betaling van de koopprijs voor.

§ 7 Garantierechten van de klant

 1. De garantierechten van de klant verjaren binnen 12 maanden.
 2.  Punt 1 is niet van toepassing
  • wanneer BD Rowa het defect opzettelijk verzwegen heeft,
  • BD Rowa  een garantie gegeven heeft voor de eigenschappen van de zaak / dienst of een houdbaarheidsgarantie, en het defect onder deze garantie valt,
  • voor eventuele schadeclaims van de klant die gericht zijn op vergoeding voor een lichamelijke of gezondheidsschade. Voor elk schuldige verwonding van het leven of de gezondheid is BD Rowa in de wettelijke mate aansprakelijk,
  • voor eventuele schadeclaims van de klant, die gebaseerd zijn op een grof nalatige schending van een plicht van BD Rowa of een opzettelijke of grof nalatige schending van een plicht van de wettelijke vertegenwoordiger van BD Rowa of een van de helpers van BD Rowa,
  • voor claims die te wijten zijn aan de schuldige schending van de plicht van BD Rowa bij de overhandiging van het object in kwestie vrij van materiële of rechtsgebreken en de plicht om het eigendom hierop te verschaffen.

3. Er is geen sprake van een materieel defect wanneer BD Rowa de klant een te geringe hoeveelheid en/of een waar met hogere waarde levert. In geval van een te gering geleverde hoeveelheid bestaat enkel en alleen het recht op nalevering van de ontbrekende hoeveelheid.

4. De correctie geldt niet na de tweede mislukte poging.

§ 8 Aansprakelijkheid

 1. BD Rowa aanvaardt aansprakelijkheid voor elke schuldige verwonding van leven, lichaam of gezondheid in de wettelijke omvang.
 2. Verder zijn claims van de klant uitgesloten.
 3. Punt 2 is niet van toepassing,
  • bij opzet of grove nalatigheid van BD Rowa,
  • voor claims die te wijten zijn aan een schuldige schending van BD Rowa met betrekking de levering van de waar vrij van materiële en rechtsdefecten en de plicht om het eigendom hierop te verschaffen. In dit geval is BD Rowa aansprakelijk voor de voorzienbare, contractuele gemiddelde schade,
  • wanneer BD Rowa het defect opzettelijk verzwijgt,
  • wanneer BD Rowa  de  eigenschappen van de zaak / dienst  gegarandeerd heeft of een houdbaarheidsgarantie verstrekt heeft, en het defect onder deze garantie valt.


§ 9 Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank, ongeldige clausule

 1. Voor zover de klant handelaar is, is de plaats van vervulling voor alle diensten de centrale van BD Rowa.
 2. Bevoegde rechtbank voor alle betwistingen in het kader van dit contract is de bevoegde rechtbank voor de vestiging van BD Rowa.
 3. Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing, met uitsluiting van de wetten over de internationale aankoop van beweeglijke zaken, ook wanneer de klant in het buitenland gevestigd is.
 4. Indien een bepaling niet is of wordt, wordt de geldigheid van de andere bepalingen hierdoor niet aangetast.

Kelberg, 10.10.2016

Recent bekeken